AJUTS LEADER

Ja ha sortit la Convocatòria dels Ajuts Leader  2019 que incentiven accions per al desenvolupament local.

Bases reguladores de l’ajut: ARP/141/2018
Dotació pressupostària: 675.275,11€, a càrrec de fons FEADER (43%) i DARP (57%).
RESUM DEL PROCÉS DE TRAMITACIÓ
Publicació de la convocatòria: ORDRE ARP/141/2018
Termini de presentació de sol∙licituds 17 d’octubre de 2018
Inici de les inversions Després de la visita de no inici d’obres
Resolució  :6 mesos, a comptar des de la data en què finalitza el
Termini de presentació de sol∙licituds  :30 novembre de 2019
Desenvolupament de la inversió: Es pot iniciar després de la visita de no inici d’obres

Els ajuts Leader tenen com a finalitat el foment de la realització d’inversions que generin
activitat econòmica per l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels
GALs i aprovades pel DARP, amb accions adreçades a fomentar la reactivació econòmica i la
creació d’ocupació, a establir polítiques especifiques per als joves del món rural, que fomentin el
seu arrelament i desenvolupament econòmic i social, a promoure accions dirigides a la mitigació
i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, a estimular la innovació i la
transferència de coneixements en el sector agroalimentari.