Capacitat per organització ,coordinació i gestió tasques diàries